معاونت فرهنگی، دانشجوئی

شناسه صفحه : [NjIz]

 

نام و نام خانوادگی: حسین روزبهی   

عنوان پست سازمانی: معاون فرهنگی، دانشجویی

مدرک: کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                                                 

مرتبه علمی: مربی

رشته: مدیریت آموزشی