معاونت آموزشی

شناسه صفحه : [NjI1]

 

نام و نام خانوادگی: مصطفی محققی نژاد        

عنوان پست سازمانی: معاون آموزشی

مدرک: دکتری                                                                                                                                                                                                   

مرتبه علمی: استاد یار

رشته: ریاضی