معاونت اداری، مالی

شناسه صفحه : [NjI0]

 

نام و نام خانوادگی: سمیه نیکخواه   

عنوان پست سازمانی: سرپرست معاونت اداری، مالی

مدرک: کارشناسی ارشد                                                                                                                                                                                                 

مرتبه علمی: مربی

رشته: حسابداری