بخشنامه ها

شناسه صفحه : [NTgy]

ضوابط و مقررات شهریه های دریافتی از دانشجویان

کلیه دانشجویان موظف به پرداخت کلیه شهریه، ائم از ثابت، متغییر، بیمه و شهریه فرهنگی در نیم سال خواهند بود.

1-در صورت مهمان شدن دانشجو موظف به پرداخت شهریه ثابت به موسسه مبدا و شهریه متغییر به موسسه مقصد می باشد.

2-دانشجوی انتقالی یا دانشجوی انصراف از تحصیل موظف است شهریه کامل نیمسال تحصیلی اعم از ثابت و متغییر برای مقطع کاردانی و کارشناسی 16 واحد و در مقطع ارشد 8 واحد را به موسسه مبداء بپردازد.

3- در صورتی که دانشجویی پس از ثبت نام از تحصیل منصرف شود موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغییر آن ترم به صورت کامل می باشد.

4- در صورت قبول شدن دانشجو در تکمیل ظرفیت بهمن ماه موسسه مبداء ( ارشد )میتواند در قبال جابجایی دانشجو شهریه ثابت را از دانشجو دریافت کند.

5- طبق بخشنامه 957/4/م مورخ 92/04/19 وزارت علوم در هر نیمسال مبلغ 350/000ریال بابت ارائه خدمات فرهنگی، ورزشی و مشاوره ای از دانشجویان دریافت می شود که این مبلغ در صورت ارسال بخشنامه جدید از طرف وزارت علوم تغییر می نماید.

6-شهریه ثابت نیمسال تابستان نصف  شهریه عادی + شهریه متغییر است.

7-چنانچه دوره تابستانی در موسسه مبداء دایر نباشد دانشجو با کسب موافقت واحد مبداء تعدادی از واحد های درسی خود را در موسسه دیگری بگذراند موظف به پرداخت شهریه ثابت و متغییر به موسسه مقصد خواهد بود.

7- در صورت عدم ارائه دروس الزامی توسط موسسه مبدا  و اجبار دانشجو به گذراندن دروس در موسسه دیگر، دانشجو می توانددروس مذکور را در موسسه دیگری بگذراند در اینحال شهریه ثابت و متغییر آن نیمسال به موسسه مقصد تعلق دارد.

8- چنانچه تعداد واحد درسی باقیمانده دانشجو در ترم اخر اعم از پایان نامه، کارآموزی، پروژه حداقل 6 واحد می باشد. دانشجو موظف است نسبت به پرداخت شهریه ثابت بصورت کامل و شهریه متغییر دروس ان ترم اقدام کند.

9-در صورتیکه مدت تحصیل دانشجو با کسب مجوز از مراجع زیرربط بیش از سنوات مجاز ادامه یابد دانشجو در نیمسال اضافی موظف به پرداخت نصف شهریه ثابت است که مطابق با مبلغ شهریه ثابت سال تحصیلی جاری می باشد.

10-شهریه معرفی به استاد بر اساس ضوابط مندرج در آیین نامه آموزشی مستلزم پرداخت نصف شهریه ثابت و شهریه متغییر آن دروس می باشد.

11-در صورت در خواست دانشجو مبنی بر معادل سازی سوابق تحصیلی دانشجو مکلف است به ازای هر واحد قابل قبول 30 درصد شهریه ثابت آن نیمسال را به موسسه پرداخت نماید.

12-در صورتی که حذف کلیه دروس نیمسال تحصیلی قبل از زمان حذف و اضافه همان نیمسال باشد شهریه متغییر بازگردانده می شود اما شهریه ثابت غیر قابل برگشت است.

13- در صورت حذف درس بجز زمان حذف و اضافه، از قبیل حذف اضطراری، حذف پزشکی، حذف آموزشی شهریه متغییر برگشت داده نمی شود.

لازم به ذکر است شهریه ثابت نیمسال تابستان (نصف شهریه ترم عادی + شهریه متغییر هر درس خواهد بود

وضعیت

 

شهریه ثابت

شهریه متغییر

شهریه فرهنگی و بیمه

عادی

*

*

*

مهمان از

-----

*

---------

مهمان به

*

----

*

انصرافی

*

16 واحد (کاردانی و کارشناسی )و 8  واحد ارشد

---------

انتقالی

*

//

----------

حذف ترم

*

------

*

معرفی به استاد

2/1

*

-------