اعضای هیأت علمی و مدیران گروهها

شناسه صفحه : [NTcz]

حقوق

ابوالحسن شاکری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: دانشیار

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

عباسعلی بهاری اردشیری

رشته: زبان و ادبیات عرب

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: رئیس موسسه و عضو هیأت علمی نیمه وقت

حامد قاسمی

رشته: حقوق جزا و جرم شناسی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت:

شهرام اصغری

رشته: حقوق

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه حقوق خصوصی

مراد عباسی

رشته: الهیات

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت: مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی

 


 حسابداری:

محمد معصومی

رشته: حسابداری                            

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار(مدعو)

سمت: مدیر گروه

مهدی کوپایی

رشته: حسابداری

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت:

 


 مدیریت :

علیرضا زمانیان

رشته: مدیریت بازرگانی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار (مدعو)

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت بازرگانی

محمدجواد امیری

رشته: مدیریت صنعتی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت: مدیر گروه رشته مدیریت صنعتی

 


ریاضی

دوستعلی مژده

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

سمت: عضو هیأت علمی نیمه وقت

مصطفی محققی نژاد

رشته: ریاضی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: معاونت آموزشی

کریمه بهاری اردشیری

رشته: ریاضی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت:

 

 


زبان:

فریده شعبانی راد

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

سمت: مدیر گروه 

سمیه شهری

رشته: مترجمی زبان انگلیسی

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استادیار

سمت:

 


 

اقتصاد

زهرا مژده

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت: مدیر گروه

مقداد حیدری فر

رشته: اقتصاد

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت:


مکانیک

محمد بخشی جویباری

رشته: مکانیک

مدرک: دکتری

مرتبه علمی: استاد

سمت: مدیر گروه و عضو هیأت علمی نیمه وقت


تربیت بدنی

مجتبی علیمرادی

رشته: تربیت بدنی

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی: مربی

سمت: مدیر گروه


روانشناسی

علی دوستدار

رشته: روانشناسی   

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

سمت: مدیر گروه

منیره پارسیان

رشته: روانشناسی تربیتی                       

مدرک: دکتر

مرتبه علمی: استادیار

سمت: 

 


کامپیوتر

سارا شهبازیان

رشته: کامپیوتر

مدرک: کارشناسی ارشد

مرتبه علمی:

سمت: مدیر گروه