قائم مقام

شناسه صفحه : [NTcy]

نام و نام خانوادگی: حسین روزبهی
مدرک: حوزوی

مرتبه علمی:

فعالیتهای دانشگاهی: قائم مقام و جانشین موسسه آموزش عالی ادیب مازندران