رشته های دایر

شناسه صفحه : [NTcx]

 

کاردانی:

کاردانی پیوسته:

کارشناسی ناپیوسته:

کارشناسی پیوسته:

کارشناسی ارشد

 حسابداری  

مدیریت صنعتی

مدیریت بازرگانی 

 امور بانکی

مترجمی زبان 

 علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر

 

 

تربیت بدنی

حسابداری بازرگانی

نرم افزار کامپیوتر

ساخت و تولید - قالبسازی

حسابداری

مدیریت بازرگانی

مترجمی زبان

مدیریت صنعتی

حقوق قضایی-ثبتی

تربیت بدنی

نرم افزار کامپیوتر

ماشین ابزار

حسابداری

مترجمی زبان انگلیسی

مدیریت بازرگانی

مدیریت امور بانکی

مهندسی مکانیک

مدیریت صنعتی

حقوق

تربیت بدنی و علوم ورزشی

الهیات و معارف اسلامی- فقه و حقوق

مدیریت بیمه

 روانشناسی

مهندسی نرم افزار کامپیوتر

مدیریت دولتی

مدیریت مالی

حسابداری     

الهیات و معارف اسلامی-فقه و مبانی حقوق اسلامی    

مدیریت بازرگانی*بازرگانی بین الملل

فقه و حقوق جزا

حقوق خصوصی

تربیت بدنی گرایش روانسناسی ورزشی

حقوق جزا و جرم شناسی

روانشناسی تربیتی

روانشناسی ورزشی

بانکداری اسلامی

مدیریت مالی

مدیریت ورزشی -گرایش مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی