حراست

شناسه صفحه : [NTM1]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت عکس
1 مصطفی محققی نژاد رئیس واحد حراست
2 مرتضی بخشنده کارشناس حراست
3 باقر ولی زاده نگهبان و کارشناس حراست
4 بلال بخشنده نگهبان و کارشناس حراست
5 رجب کریمی نگهبان و کارشناس حراست