روسای پیشین

شناسه صفحه : [NTM0]

  نام و نام خانوادگی سمت آغاز مسئولیت پایان مسئولیت موقعیت فعلی  
1 دکتر ابوالحسن شاکری سرپرست 1383 1390  
  • عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران
  • عضو هیات موسس
2 دکتر عباسعلی بهاری اردشیری رئیس 1390 1394  
  • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیات موسس
3 دکتر دوستعلی مژده سرپرست 1394 1396
  • عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
  • عضو هیئت موسس
  دکتر عباسعلی بهاری اردشیری رئیس 1396 تاکنون
  • عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
  • عضو هیات موسس